Sosyal Güvenlik Danışmanlığı
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

 Bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olarak iki ana konuya ayrılan iş hukuku, tek tek işçilerin işverenleriyle ilişkilerini incelediği gibi, işçiler ve işverenler arasındaki toplu iş sözleşmesinden ve sendika hukukundan doğan ilişkileri de incelemektedir. Bundan başka, işçilerin sosyal güvenlik haklarını da incelemeye alan iş hukuku, oldukça geniş ve yaygın bir kullanıma sahiptir. Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler dava hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrılmıştır.
Dava Hizmetleri
 • İş akdinin feshi davaları
 • İş kazası ve iş kazasından doğan tazminat davaları
 • İşe iade davaları
 • Kıdem ve ihbar tazminatı davaları
 • Sözleşmenin yorumlanması davaları
 • Bireysel İş hukukundan kaynaklanan İş davaları,
 • İş güvenliğine ilişkin İş Kazası ve Meslek Hastalığı davaları,
 • Hizmet tespit (Sigortalılığın tespiti) davaları,
 • İşsizlik sigortası davaları,
 • Toplu İş Hukukuna ilişkin davalar,
 • Sendikal tazminat davaları,
 • Sosyal Güvenlik Hukuku'ndan doğan davalar
 • Her somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması

Danışmanlık Hizmetleri
 
 • İş Sözleşmesinin denetimi ve uygulanması
 • İş sözleşmelerinin feshi aşamasının hazırlanması, sözleşmeye uygun fesih denetimi gerçekleştirilmesi
 • İşçi-İşveren ilişkisi kapsamında tarafların akdi ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin ve gerektiğinde fesih ihtarnamelerinin hazırlanması ve buna ilişkin sürecin takibi,
 • İşçi-İşveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi,
 • İşçi söz ve davranışlarının sözleşmeye uygunluğunun denetlenmesi
 • İşçi özlük dosyası, yıllık ücretli izin defteri, işe devam çizelgeleri, işçi ücret bordrolarının denetlenmesi ve gözetim altında tutulması
 • İşverenin iş hukuku uyarınca düzenlenen yükümlülüklerinin denetlenmesi ve eksikliklerin giderilerek kanuna uygun hale getirilmesi
 • İşverenin sendikal haklarının ve faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi
 • Toplu iş Sözleşmeleri inceleme yapılması ve uygunluğun denetlenmesi
 • İş Hukuku mevzuatında yapılan değişiklikler kapsamında iş sözleşmelerinin revize edilmesi,
 • İşçi-İşveren ilişkisi bağlamında gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmelerinin ve şartlarının hazırlanması
 • İşçi-İşveren ilişkisinde sözleşmeden ve kanundan doğan her türlü bildirimlerin yapılması,
 • İşçi transferi ve kiralanmasına yönelik sözleşmelerin hazırlanması,
 • AR-GE şirketlerine iş hukukuna ilişkin konularda danışmanlık verilmesi,
 • Grev ve lokavt sürecinde müzakerelerin yürütülmesi ve danışmanlık verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin müzakerelerinin yürütülmesi ve sözleşmelerin hazırlanması, şirket içi iş yönetmeliklerinin hazırlanması,
 • Şirketlerin tabi olduğu mevzuat uyarınca şirket çalışanlarına verilecek eğitimler ile ilgili danışmanlık verilmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken yasal önlemler konusunda danışmanlık vermektedir.
 • Emekli Sandığı- Bağ-Kur- SGK kurumlarında geçen hizmetlerin birleştirilmesi, yurtdışı borçlanma, analık ve askerlik borçlanmalarının yapılması, emeklilik işlemlerinin takibi, ölen kişilerin varislerine emeklilik maaşı bağlatmanın takibi gibi tüm tahsis işlemlerinin yapılması, Tarım tevfikat hizmetleri, tescil ve terk işlemleri, takip ve aracılık hizmetleri
Copyright 2016 - Murat Omrak - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2016 - Murat Omrak - Tüm Hakları Saklıdır